BESTILLINGSBETINGELSER

Nedenfor finner du våre betingelser som gjelder for bestillinger av produkter fra www.norgesindieforfattersentrum.no.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Har du spørsmål rundt dine rettigheter og lovverk rundt kjøp anbefaler vi deg å ta en titt på Forbrukerportalen.

Denne nettsiden eies av medlemmene i NorgesIndieForfatterSentrum SA, et samvirkelag bestående av norske indieforfattere.

Bestillingen som du (Bestiller) legger inn på denne siden blir bekreftet i en e-post til deg, og så blir bestillingen sendt videre til forfatteren (Selger) av boken du ønsker å kjøpe. Forfatteren vil deretter kontakte deg for å avtale betaling og levering.

Din bestilling er ikke forpliktende før du har avtalt endelig betaling og levering med forfatteren.

For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.

Forbehold
Vi tar forbehold om feil i priser, tekst/spesifikasjoner og at enkelte produkter kan være utsolgt.

Lagerbeholdning
Vår nettbutikk har intet lager og våre forfattere sender ut bøker fra sitt eget utsalgssted. Løsningen her er å betrakte som forfatterens egen nettside og denne tilstreber å ha korrekt lagerbeholdning.

Betaling
Bestilling i NIFS nettbutikk betales med VIPPS eller den betalingsmåte Bestiller og Selger blir enige om.

Oppsigelse av faste betalinger
Det er ingen bindingstid og dersom du ønsker å stoppe avtale om fast trekk, ta kontakt på epost post@norgesindieforfattersentrum.no.

Levering
Varen sendes så snart det er mulig, som regel innen fem dager til den adresse bestiller har oppgitt.

Dersom varen ikke er på lager, vil Selger informere om dette og anslå leveransetidspunkt. Dersom en forsinket leveranse ikke er ønskelig for bestiller, vil ordren på dennes anmodning slettes og bestillingen annulleres.

Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan Bestiller angre kjøpet av varen i henhold til angrefristloven.

Når du kjøper en e-bok eller en nedlastbar lydbok får du tilgang til boken umiddelbart. Du samtykker til at leveringen påbegynnes umiddelbart og at du derfor ikke har angrerett på kjøpet, jf. angrerettlovens § 22 bokstav n.

Bestiller må gi Selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Bestiller har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Selger uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Bestiller dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. Selger tilbakefører beløpet senest 14 dager etter varen er mottatt i retur.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må bestiller innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Bestilleren har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes bestilleren eller forhold på bestillerens side, kan bestiller i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning.

Reklamasjon til Selger skal skje skriftlig.
Kontakt for reklamasjon: post@norgesindieforfattersentrum.no

Retting eller omlevering
Bestiller kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg bestillerens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Selger urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Bestiller kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for Bestiller.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan Bestiller også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Betingelser for medlemsskap i NIFS
Medlemsskapet følger kalenderåret og forlenges ikke automatisk, men må fornyes.

Konfliktløsning
Klager rettes til Selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan Bestiller ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.